O združenju

Slovenci v glavnem umiramo zaradi bolezni srca in žilja, umrljivost in obolevnost je večja kot v Evropski uniji. Obvladovanje dejavnikov tveganja za nastanek in razvoj ateroskleroze je ključnega pomena. Eden najpomembnejših dejavnikov tveganja pa je visok krvni tlak ali hipertenzija.

Trudili se bomo, da boste na naši spletni strani našli vsaj del odgovorov na vprašanja o obravnavanju hipertenzije ter o načinih obvladovanja z zdravim načinom življenja ter z rednim jemanjem zdravil.

Zgodovina

Člani Upravnega odbora so izglasovali na strokovnem sestanku leta 2009, da se Sekcija za arterijsko hipertenzijo preimenuje v Sekcijo za hipertenzijo. V letu 2012 smo začeli postopek, da bi se sekcija preimenovala v Združenje za hipertenzijo. Na XXII. strokovnem sestanku Sekcije za hipertenzijo (2013) smo člani izglasovali spremembo imena iz Sekcije za hipertenzijo v Združenje za arterijsko hipertenzijo pri Slovenskem zdravniškem društvu.

Za predhodnico Združenja za arterijsko hipertenzijo lahko štejemo več sestankov, ki so se imenovali “Dan arterijske hipertenzije” kjer smo v glavnem sodelovali zdravniki zaposleni na Kliniki za hipertenzijo. Sestanki so nastali v sredini 1980-ih let na pobudo prof. dr. Pavleta Jezerška, dr. med., tedanjega predstojnika Klinike za hipertenzijo. Menili smo, da bomo tako vsaj enkrat letno lahko posredovali čim bolj zanimive in sveže informacije s področja hipertonologije zdravnikom, ki jih tematika zanima in se z njo ukvarjajo v svoji vsakdanji praksi.

Kasneje smo spoznali, da dnevi hipertenzije niso dovolj, in da bi bilo bolje ustanoviti organizacijo, kjer bi se zdravniki srečevali, izmenjavali izkušnje in posredovali svoje znanje svojim kolegom, splošnim zdravnikom in zdravnikom s področja interne medicine.

Sekcija za arterijsko hipertenzijo je bila ustanovljena leta 1991 v Šmarjeških toplicah, kjer je njen domicil. Pri prvih korakih nam je bila v pomoč tovarna zdravil Krka. Ustanovitelj sekcije in prvi predsednik je bil Rok Accetto, dr. med. V burnih časih tik pred osamosvojitvijo Slovenije je postala Sekcija za arterijsko hipertenzijo redna članica Svetovne lige za hipertenzijo (World Hypertension League). Od skromnih začetkov je članstvo v sekciji postopoma naraslo do približno 120 članov, v adremi pa imamo več kot 200 naslovov zdravnikov, ki so v zadnjih nekaj letih obiskali strokovna srečanja. Članstvo v Združenju za hipertenzijo je brezplačno.

Od ustanovitve Sekcija za arterijsko hipertenzijo vsako leto organizira strokovno srečanje na zaokroženo temo arterijske hipertenzije za zdravnike, ki so usmerjeni v splošno in interno medicino. Zdravniška zbornica Slovenije udeležbo na sestankih Sekcije upošteva pri podaljševanju licence zdravnikov.

Naše delo postopoma širimo. Že od zgodnjih začetkov strokovnih srečanj se trudimo, da del predavanj prevzamejo tuji, priznani predavatelji svetovnega slovesa. V letu 2001 smo prvič sodelovali s Češkim združenjem za hipertenzijo (Češko-Slovenski simpozij o hipertenziji v Česky Krumlovu 28.-30. 9. 2001). Leta 2002 smo organizirali satelitski simpozij 19. znanstvenega srečanja Mednarodnega združenja za hipertenzijo in 12. Evropskega srečanja o hipertenziji: Blokatorji angiotenzinskih receptorjev 2 – cena in dobrobit (Bled, 24. maj 2002). Leta 2003 pa smo organizirali 1. srednjeevropsko srečanje o hipertenziji z udeleženci iz Avstrije, Češke, Madžarske, Poljske, Slovaške in Slovenije (Portorož, 23.-24. 10. 2003). Srečanje naj bi postalo stalnica, vsaki dve leti v eni od držav udeleženk. Nova prelomnica je začetek resnejšega sodelovanja z medicinskimi sestrami – v Portorožu (25. 10. 2003) so bile prvič predstavljene podrobnosti o  hipertenziji iz obeh gledišč – zdravnikovega in medicinske sestre.

V letu 2011 je Sekcija za hipertenzijo praznovala svojo dvajsetletnico obstoja – z dvodnevnim strokovnim sestankom z bogato udeležbo tujih mednarodno priznanih hipertonologov iz Belgije, Danske, Grčije, Hrvaške, Nemčije, Norveške, Srbije in Združenega kraljestva. Pomemben del srečanja je bil Strokovni forum, ki je obravnaval problematiko vsebnosti kuhinjske soli v živilih. Ta del sestanka je Sekcija organizirala v sodelovanju z Inštitutom za javno zdravje Republike Slovenije, Ministrstvom za zdravje in Gospodarsko zbornico Slovenije, z udeležbo strokovnjakov, ki delujejo na področju prehrane in živilstva v Sloveniji. Drugi dan srečanja je bil slovenski, prvič s hkrati potekajočimi tremi delavnicami s predstavitvijo primerov iz zdravniške prakse. Del strokovnega sestanka smo ponovno posvetili medicinskim sestram in tehnikom – s predavanji in praktičnimi prikazi, vključno s prikazom terapije s pomočjo živali.

Junija 2004 je izšla obsežna peta izdaja knjige Arterijska hipertenzija (573 strani), ki je namenjena študentom medicine, sekundarijem, specializantom, zdravnikom splošne medicine in zdravnikom specialistom različnih področij, ki se srečujejo pri delu z bolniki s hipertenzijo. Knjiga je poglobljen priročnik. V njej je zajetih večina najnovejših spoznanj s področja arterijske hipertenzije. Je koristen pripomoček, tudi za hiter vpogled v redkejšo tematiko. Knjiga Arterijska hipertenzija je izšla s sodelovanjem Kliničnega oddelka za hipertenzijo v Kliničnem centru Ljubljana ter s pomočjo farmacevtske firme Lek, ki se ji na tem mestu zahvaljujemo. Knjiga upošteva Slovenske smernice o obravnavanju bolnikov z arterijsko hipertenzijo, ki jih je Sekcija sprejela na XII. strokovnem sestanku v Portorožu. Smernice so bile kasneje še dodatno usklajene in sprejete na ožjem strokovnem sestanku, kjer so sodelovali tudi strokovnjaki hipertenziji sorodnih strok (diabetologi, ginekologi, nevrologi, zdravniki splošne medicine, …) jeseni leta 2003. V istem letu so smernice izšle v Zdravniškem Vestniku (Zdrav Vestn 2004; 73: 507–17). Smernice so prirejene in usklajene s smernicami Evropskega združenja za hipertenzijo in Evropskega združenja za kardiologijo (2003 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension).

Izdaje knjig o arterijski hipertenziji so pred 4. izdajo izšle kot izredne številke (suplementi) Medicinskih razgledov, strokovnega glasila študentov Medicinske fakultete v Ljubljani. Četrta in peta izdaja sta izšli kot samostojni knjigi, s sodelovanjem priznanih piscev iz tujine. Ker na žalost strokovne knjige zastarijo že, ko so natisnjene, je na koncu leta 1999 k četrti izdaji knjige izšel dodatek Slovenske smernice za obravnavanje bolnikov z arterijsko hipertenzijo, ki jih je sprejela Sekcija za arterijsko hipertenzijo na svojem VIII. strokovnem sestanku v letu 1999.

Knjigo Arterijska hipertenzija, 5. izdaja, so poleti 2004 darovali slovenskim zdravnikom predstavniki farmacevtske firme Lek, ki je tako prispela v vse zdravstvene ustanove po Sloveniji. Knjiga je pošla. V letu 2013 je izšla elektronska knjiga Arterijska hipertenzija, 6. izdaja, v letu 2014 pa dopolnjena Arterijska hipertenzija, 7. izdaja, ki gostuje na strokovnem delu spletnih strani Lek d.d., član skupine Sandoz.

Združenje za hipertenzijo ni usmerjeno samo v strokovno delo z zdravniki, marveč želi s kratkimi, nazornimi in grafično privlačnimi navodili izobraževati tudi bolnike s hipertenzijo. Zato smo v letu 1999 s pomočjo tovarne zdravil Krka d.d., Novo mesto izdali prvič dvoje kratkih, splošnih napotkov o obravnavanju hipertenzije v ambulanti ter navodila za bolnike s hipertenzijo in pridruženimi dejavniki tveganja, ki smo jih poimenovali “V skrbi za Vaše zdravje”. Predstavljamo naslovnici prvih dveh tematsko zaključenih knjižic ali zloženk, izšlo jih je že več. Knjižice so dostopne bolnikom v ordinacijah splošnih zdravnikov in specialistov, ki so usmerjeni tudi v področje hipertenzije.

Tudi Sekcija sama je izdala knjižici “Kaj naj bi vedeli o hipertenziji” in “Merjenje krvnega tlaka doma”, ki sta izšli ob drugem Svetovnem dnevu hipertenzije (2006).

Organizirali smo prireditve in merjenje krvnega tlaka pri vseh treh Svetovnih dnevih hipertenzije, ki jih je razglasila Svetovna liga za hipertenzijo (World Hypertension League), ki je del Svetovne zdravstvene organizacije (World Health Organization). Organizacijsko je Svetovni dan hipertenzije od prvega, pa v letu 2011 do sedmega, postajal vse zahtevnejši, zato smo hvaležni za organizacijsko in finančno pomoč Krki, tovarni zdravil, d. d. Novo mesto. V letu 2012 smo za Svetovni dan Hipertenzije organizirali merjenja krvnega tlaka in izobraževanja o zvišanem krvnem tlaku v sodelovanju z Referenčnimi ambulantami za hipertenzijo v okviru ambulant zdravnikov splošne in družinske medicine po celi Sloveniji.

V letu 2007 smo sprejeli nove, z novimi znanstvenimi dognanji dopolnjene Slovenske smernice za obravnavanje hipertenzije 2007. Smernice smo uskladili in sprejeli na ožjem strokovnem sestanku, kjer so sodelovali poleg strokovnjakov s področja hipertenzije, tudi strokovnjaki sorodnih strok (diabetologi, ginekologi, nevrologi, zdravniki splošne medicine, …) na delovnem sestanku 24.10.2007. Smernice so, podobno kot leta 2003, prirejene in usklajene s smernicami Evropskega združenja za hipertenzijo in Evropskega združenja za kardiologijo (2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension). Nove smernice so bile uradno sprejete na XVI. strokovnem sestanku (29.-30.11.2007) in so bile v skrajšani obliki natisnjene v Zdravniškem vestniku (Zdrav Vestn 2008; 77: 349-63). V letu 2008 so izšle tudi nove smernice za Spremljanje krvnega tlaka doma (European Society of Hypertension guidelines for blood pressure monitoring at home), ki so povzete v zborniku XVII. strokovnega sestanka sekcije za arterijsko hipertenzijo. Smernice so bile dopolnjene v letu 2009 zaradi izsledkov več pomembnih velikih prospektivnih raziskav. Novosti so navedene v prispevku v zborniku XVIII. strokovnega sestanka Sekcije za arterijsko hipertenzijo (2009). Novejše smernice o obravnavanju arterijske hipertenzije, ki so v skladu z Evropskimi smernicami o obravnavanju hipertenzije 2013, smo sprejeli leta 2013 na XXII. strokovnem sestanku sekcije. Nove smernice o obravnavanju arterijske hipertenzije, ki so usklajene in prirejene po Evropskih smernicah o obravnavanju hipertenzije 2013, smo predstavili na XXVII. strokovnem sestanku združenja.

Od ustanovitve leta 1991 do leta 2006 je bil predsednik Sekcije za arterijsko hipertenzijo Rok Accetto, dr. med. Leta 2006 ga je zamenjala Jana Brguljan-Hitij, dr. med. V povezavi lahko preberete poročilo prejšnjega Poročilo predsednika o sekciji v letih od ustanovitve do 2006.

V letu 1992 je postal častni član Sekcije za arterijsko hipertenzijo prof. dr. Pavle Jezeršek, dr. med. (1930-2014, V spomin), ki je začetnik kliničnega in raziskovalnega dela na področju hipertonologije v Sloveniji. Častni član Sekcije za hipertenzijo je 3.12.2011 postal prim. dr. Jurij Dobovišek, dr. med., ki je bil večletni predstojnik Klinike za hipertenzijo in Kliničnega oddelka za hipertenzijo (1990 do 2002). Prim. dr. Jurij Dobovišek, dr. med. je sodeloval pri delu in organizaciji strokovnih sestankov sekcije. 1.12.2017 je postal častni član Združenja za arterijsko hipertenzijo prof. dr. Rok Accetto, dr. med. Prof. dr. Rok Accetto je bil ustanovni član ter prvi predsednik Sekcije za arterijsko hipertenzijo.

Člani Združenja za arterijsko hipertenzijo morajo biti tudi hkrati člani Slovenskega zdravniškega društva.

Ljubljana, december 2018

Naslovnica zadnjega zbornika 6. dneva arterijske hipertenzije (1993)

Naslovnica zadnjega zbornika, 6. dneva arterijske hipertenzije za podiplomsko izobraževanje zdravnikov splošnega zdravstvenega varstva arterijske hipertenzije, 1993

Naslovnica "Kaj naj bi vedeli o hipertenziji" (2006)

Tudi Sekcija sama je izdala knjižici "Kaj naj bi vedeli o hipertenziji" in "Merjenje krvnega tlaka doma", ki sta izšli ob drugem Svetovnem dnevu hipertenzije (2006).

Naslovnica "Merjenje krvnega tlaka doma" (2006)

Tudi Sekcija sama je izdala knjižici "Kaj naj bi vedeli o hipertenziji" in "Merjenje krvnega tlaka doma", ki sta izšli ob drugem Svetovnem dnevu hipertenzije (2006).

Upravni odbor

Predsednica

President

Jana Brguljan-Hitij, dr. med.

jana.brguljan-hitij@guest.arnes.si

KO za hipertenzijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

 

Podpredsednik

Vice President

Primož Dolenc, dr. med.

primoz.dolenc@hipertenzija.org

KO za hipertenzijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

 

Tajnik

Secretary

Andrej Erhartič, dr. med.

andrej.erhartic@hipertenzija.org

KO za hipertenzijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

 

Blagajničarka

Treasurer

Judita Knez, dr. med.

judita.knez@hipertenzija.org

KO za hipertenzijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

 

Administrativna tajnica

Administrative Secretary

Manuela Gorišek

manuela.gorisek@hipertenzija.org

KO za hipertenzijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

 

Člani

Members

Nina Božič Ješe, dr. med.

KO za hipertenzijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

 
 

Darja Gnezda Mugerli, dr. med.

Oddelek za kardiologijo, Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici

 
 

Orjana Hrvatin, dr. med.

Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva 4, 6000 Koper

 
 

Amela Kabaklić, dr. med.

KO za hipertenzijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

 
 

Vlasta Malnarič Marentič, dr. med.

Splošna bolnišnica Novo mesto, Interni oddelek, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

 
 

Husam Franjo Naji, dr. med.

Oddelek za kardiologijo in angiologijo, Klinika za interno medicino, univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

 
 Meta Penko, dr. med.

Oddelek za kardiologijo in angiologijo, Klinika za interno medicino, univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

 
 

Igor Praznik, dr. med.

Zasebna ambulanta, Kerševa 2, 3212 Vojnik

 
 

Barbara Salobir, dr. med.

KO za hipertenzijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

 
 

Mojca Savnik Iskra, dr. med.

Interni oddelek, Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice

 
 Cirila Slemenik Pušnik, dr. med.
Oddelek za interno medicino, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec
 
 

Ksenija Tušek Bunc, dr. med.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor

 
 

Leopold Zonik, dr. med.

Zdravstvena enota Bled, Zdravstveni dom Radovljica, Mladinska 1, 4260 Bled

 

Častni člani

Honorary Members

†prof. dr. Pavle Jezeršek, dr. med.

KO za hipertenzijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

 

dr. Jurij Dobovišek, dr. med.

KO za hipertenzijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

 

prof. dr. Rok Accetto, dr. med.

KO za hipertenzijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana


prof. Franz H. Messerli, MD

Swiss Cardiovascular Centre, University Hospital Bern, Freiburgstrasse, 3010
Switzerland