Peti Svetovni dan hipertenzije

Kuhinjska sol in hipertenzija - tihi ubijalki

9. maj 2009

Obdelava podatkov ob meritvah krvnega tlaka

Nazaj

Udeležencem so medicinske sestre oz. tehniki s poznavanjem tehnike meritev zastonj izmerili krvni tlak. Krvni tlak smo merili z avtomatiziranimi oscilometričnimi merilniki na nadlahti, pri posameznikih pa tudi ročno – v okoliščinah, kjer avtomatizirani merilniki niso mogli izmeriti, ali so neustrezno izmerili krvni tlak. Vsak udeleženec je ob meritvi prejel njen zapis.

Ob meritvi krvnega tlaka smo udeležence zaprosili za osnovne podatke - poleg spola smo povprašali po starosti, kajenju in morebitnem jemanju antihipertenzijskih zdravil. Merilnik krvnega tlaka je izmeril krvni tlak in srčni utrip. Seveda se tudi tokrat zavedamo in opozarjamo na vse omejitve obdelanih podatkov, ki onemogočajo njihovo resno objavo - krvni tlak smo pri veliki večini udeležencev izmerili le enkrat, predpriprava preiskovanca na meritev ni bila povsem ustrezna (delo na terenu, v ne povsem mirnem okolju, omejen čas sproščanja pred meritvijo, možnost učinka bele halje). Kljub omenjenim omejitvam pa gre za delno naključen vzorec udeležencev in čeprav gre zgolj za informativne izsledke, so le-ti zanimivi. S stališča obdelave podatkov je razveseljivo, da se podatki ponovno približno ujemajo z lanskimi. Tudi primerjava med različnimi kraji ne prikaže prevelikih razlik, kar pomeni, da podatki niso povsem neverodostojni. Letos smo prejeli in obdelali podatke iz vseh krajev, kjer je Sekcija za arterijsko hipertenzijo organizirala meritve krvnega tlaka. V preglednici in slikah so prikazani nekateri izsledki. Omenimo lahko, da so bili v Celju preiskovanci v povprečju najstarejši, izstopajoči odstotki pregledanih moških so bili predvsem v Celju, manj Ljubljani (kjer so izraziteje prevladovale ženske) in Mariboru.

Preglednica. Meritve po krajih.

kraj št. meritev delež vseh (%) moški (%) zdravljeni (%)1 kajenje (%) starost
(leta)2
SKT DKT utrip
(mm Hg)2 (mm Hg)2 (min-1)2
Bled3 109 4,1 42,6 21,1 17,4 52,4 17,2 141,0 21,7 85,3 12,6 77,5 12,6
Brežice3 234 8,9 42,5 37,3 17,6 51,2 17,0 134,3 20,8 83,9 11,7 75,7 10,9
Celje3 188 7,1 56,4 - 14,4 61,8 13,8 143,2 23,6 87,6 13,0 75,5 13,6
Jesenice 222 8,4 44,8 34,4 25,2 55,7 15,4 142,1 21,8 88,2 11,9 76,7 13,4
Koper 267 10,2 46,8 31,8 16,1 58,0 16,3 137,8 21,7 85,1 13,4 74,1 11,8
Ljubljana 498 18,9 38,3 33,7 8,5 58,3 17,4 130,5 20,8 76,9 10,7 77,4 14,3
Maribor 156 5,9 50,0 34,0 13,7 56,5 15,3 136,1 18,9 84,2 11,1 77,6 13,1
Murska Sobota 401 15,2 43,8 29,6 20,1 46,5 16,0 135,4 21,1 84,2 12,8 77,6 12,6
Nova Gorica 403 15,3 43,2 39,2 13,7 57,0 16,6 141,0 22,3 82,1 11,6 75,0 12,6
Novo mesto 152 5,8 41,4 25,8 15,9 48,8 14,9 132,9 19,4 80,7 10,8 73,2 10,1
skupaj 2630 100 44,0 33,1 15,6 54,8 16,9 136,7 21,7 83,0 12,4 76,2 12,8

SKT - sistolični krvni tlak, DKT - diastolični krvni tlak

1 odstotek preiskovancev, ki  so zdravljeni z zdravili zaradi hipertenzije

2 povprečje in standardna deviacija

3 nismo prejeli podatkov

 

Slika. Pogostnost zdravljenja hipertenzije z zdravili v starostnih skupinah (N=2611)
 
Slika. Razporeditev pregledanih preiskovancev in zdravljenje hipertenzije po starostnih skupinah – prikazan je relativen delež vseh zdravljenih zaradi hipertenzije v starostnih skupinah (N=2611)
 
Slika. Primerjava zdravljenja hipertenzije med spoloma v starostnih skupinah (N=2417). Pri vseh pregledanih preiskovancih je pogostnost zdravljenja 33,1%, pri moških 37,2% in ženskah 30,2%. χ2=12,95, p=0,000
 
Slika. Pogostnost kajenja v starostnih skupinah – primerjava spolov (N=2610). Pri preiskovancih je pogostnost kajenja 15,6%, pri moških 17,3% in ženskah 14,2%. χ2=5,28, p=0,022
 
Slika. Krvni tlak pri preiskovancih, ki nimajo zdravil za hipertenzijo (N=1624). Normotenziven krvni tlak ima 63% preiskovancev.
 
Slika. Krvni tlak pri bolnikih zdravljenih zaradi hipertenzije z zdravili (N=803). Urejen krvni tlak ima 35% preiskovancev.
 
Slika. Povprečje krvnega tlaka in srčnega utripa po starostnih skupinah preiskovancev, ki nimajo zdravil za hipertenzijo (N=653)
 
Slika. Primerjava povprečij krvnega tlaka med obema spoloma po starostnih skupinah preiskovancev, ki nimajo zdravil za hipertenzijo (N=653)

Nazaj